Itt áll most:

ADATVéDELEM

A HuCap Tanácsadó Kft. adatvédelmi nyilatkozata


A HuCap Tanácsadó Kft. elkötelezett az álláskeresők személyes adatainak védelmében. A látogatók adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági intézkedést, mely garantálja felhasználók adatainak biztonságát.


Jelen oldal fenntartója és adatkezelője a HuCap Tanácsadó Kft. (cg. 01-09-896385).
Adatkezelési alapelveink és biztonsági intézkedéseink összhangban vannak a hatályos törvényekkel:


  • A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény,
  • A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve,
  • További vonatkozó törvények.

A HuCap által kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

  • felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes,
  • pontosak, teljesek, frissíthetőek, igény esetén pedig a felhasználó által törölhetőek legyenek.

A szolgáltatásokon belül, az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul, azonban az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri tiltakozásnak tekintendő, ebben az esetben a HuCap Kft. az Avtv. rendelkezései szerint jár el.
A HuCap Kft. gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.


A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését.
 

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.
 

A HuCap Kft. honlapján különleges adatot (a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat) nem gyűjt felhasználóiról.
 

Amennyiben a HuCap Kft-t hatóság megkeresi, személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges és az Avtv. lehetővé teszi. Ezt a Felhasználó tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem emelhet.
 

A HuCap Kft. hírlevél szolgáltatás, funkciójából adódóan, csak regisztrált felhasználók számára vehető igénybe. A regisztráció az e-mail cím megadásából, és az ezt követő visszaigazolási eljárásból áll, melynek során a HuCap Kft. meggyőződik arról, hogy valóban a jogosult jelentkezett a hírlevélre. A hírlevelek reklám jellegű üzeneteket is tartalmazhatnak. Az adatszolgáltatás önkéntes, bármikor visszavonható.
 

A személyes adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.
 

HuCap Tanácsadó Kft.